Inner - Flow
(Nieuw) Begin!
Dit bied ik aan
Tarieven
Flow-armband
Nieuws & Data
Over mij
Contact
Links
Algemene Voorwaarden
Praktijk voor Energetische Coaching
Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Inner-Flow en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard in de vakgebieden Jassentechniek & Coaching. Uitgesloten van deze voorwaarden zijn alle hier niet genoemden producten en diensten. 

2.  Bedrijfsomschrijving
Inner-Flow is een zelfstandig werkende praktijk voor Jassentechniek & Coaching. Er wordt gebruik gemaakt van een benadering afgestemd op het individu of de situatie. Na inventarisatie van de problematiek van de cliënt (waarbij men inzicht krijgt in zichzelf en zijn huidige situatie) wordt er op energetisch niveau ballast verwijderd. Hierna krijgt de cliënt ‘tools’ aangereikt om te groeien in zijn/haar bewustwordingsproces. Extra ondersteuning kan gegeven worden door het opheffen van energetische blokkades tijdens een Jassentechniek Healing of Basic Healing.

3. Definities
a. Opdrachtnemer: de rechtspersoon van Inner-Flow, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van boven vermelde diensten;
b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
c. Cliënt: degene die deelneemt aan een Persoonlijk Jassentechniek Consult, Jassentechniek Workshop of Jassentechniek Behandelings Consult.
d. Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.
 
4. Uitvoering van de overeenkomst 
 a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
b. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 
5.  Prijzen en offertes
a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen tenzij anders aangegeven.
b. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
c. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
d. Een overeenkomst komt tot stand door een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
e. Bij tussentijdse tariefswijzigingen zullen voor al lopende contracten de prijzen gelijk blijven.
f. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke methoden.
 
6. Betalingsvoorwaarden
a. Betaling vindt plaats a contant na ieder sessie, of achteraf door middel van een factuur.
b. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. 
c. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
d. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

7. Duur en beëindiging
a. Een overeenkomst voor een Jassentechniek & Coaching traject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
b. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
c. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

8. Tekortkomingen – Aanspraken verzetten
a. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval van cursussen en trainingen voor opdrachtnemer op het gebied van Jassentechniek, Coaching en persoonlijke groei.
c. Een individueel consult of workshop kan tot 24 uur voor aanvang van de behandeling kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek of de behandeling in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

9. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht voor relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
c. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

10. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer heeft in inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie.
b. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirect schade emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
c. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
d. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of ander indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 
11. Klachtenprocedure
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
b. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk te worden kenbaar gemaakt.
c. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
 
12. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.